(2006 - 2007) - Softball

2007 Softball Roster

Player Position Grade
Bagwell, Ashley #5 Varsity 09
Barnhill, Brooke #13 Varsity 09
Clayton, Beth #7 Varsity 12
Corn, Kenzi #3 Varsity 09
D'Agostino, Sydney #17 Varsity 11
Edwards, Ebony #18 Varsity 10
Foster, Britney #4 Varsity 10
Green, Keeley #6 Varsity 12
Landers, Dana #10 Varsity 08
Register, Haley #1 Varsity 10
Sissel, Amanda #16 Varsity 11
Smith, Kristen #15 Varsity 10
Stovall, Jordan #2 Varsity 09
Williamson, Elizabeth #11 Varsity 08
Wright, Tori #14 Varsity 10
x Alonso, Andrea Junior Varsity 09
x Bishop, Taylor Junior Varsity 09
x Colangelo, Gabrielle Junior Varsity 09
X Ford, Caroline Junior Varsity 09
x Gillentine, Amelia Junior Varsity 09
x Jones, Weslyn Junior Varsity 09
x Koepke, Kristen Junior Varsity 09
x Palomino, Alexandra Junior Varsity 10
X Puzkarczyk, Karolina Junior Varsity 10
x Southard, Brittany Junior Varsity 10
x Torricos, Valerie Junior Varsity 09
x Waddelow, Britnie Junior Varsity 09
x White, Julie Junior Varsity 09