(2008 - 2009) - Wrestling

2008-09 Wrestling Team Roster

Player Position Grade
Achee, Matt Varsity 11
Barber, Caleb Varsity 10
Barbrey, Chase Varsity 10
Birchfield, Logan Varsity 11
Brayall, MacKenzie Varsity 10
Connors, Kyle Varsity 11
Courter, Matt Varsity 11
Gonzalez, Eric Varsity 10
Green, Kyle Varsity 11
Kern, Dylan Varsity 12
Price, Micah Varsity 12
Rosen, Steven Varsity 11
Saindon, Corey Varsity 09
Stone, Joe Varsity 10
Teshon, Alex Varsity 09